Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

WARUNKI PRZYJĘĆ

NA PRAKTYKI STUDENCKIE W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

Opiekun praktyk: sierż. sztab. Kamil Sikorski - oficer prasowy

I. Wymagane dokumenty

Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku

Wielkopolskim składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

 

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim (formularz do pobrania);
 2. skierowanie z uczelni na praktykę lub zaświadczenie z uczelni;
 3. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji studenckiej;
 4. zakres (program) praktyki;
 5. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 6. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk na uczelni;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjny ch;

 II.Termin i miejsce składania dokumentów

Student,który ma zamiar odbywać praktykę w KPP w Grodzisku Wlkp. składa dokumenty zaadresowane na:

 

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim

ul. 27 Stycznia 16

62-065 Grodzisk Wlkp.

 

UWAGA:

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.

 

III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

 

 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki)
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej oraz możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
 3. Student otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. 

 

 

IV. Przebieg praktyki

  • Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji, zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji, odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż oraz zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
  • Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KPP w Grodzisku Wlkp.
  • Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.
  • Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 17.06.2009
Data modyfikacji 05.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Koza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Koza KPP Grodzisk Wielkopolski
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Sikorski
do góry